REGULAMIN „ŁYKOWA CHATKA”

W Polańczyku przy ul. Dworska 15 W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa noclegów dla Gości Chat „ŁYKOWACHATKA” przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku oraz ich mienia - zarządza się co następuje:

1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez właściciela obiektu noclegowych – Chaty przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Chacie w Polańczyku.
2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.
3. Pomieszczenia mieszkalne - Chaty przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 16 : 00 i kończy się o godzinie 10 : 00 dnia następnego.
4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „Gościem” określa czas swego pobytu.
5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu 607654413 do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.
6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby nie będące Gośćmi Chatki przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych w Chatach przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku od godziny 22 : 00 do godziny 7: 00 dnia następnego.
8. W pomieszczeniach mieszkalnych - Chaty przy ul Dworskiej 15 w Polańczyku należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.
9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

10.Każdy Gość, przebywający oraz korzystający ze wszelkich urządzeń na terenie „Łykowejchatki” czyni to na własną odpowiedzialność. Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.
11.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Chat przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub z winy osób go odwiedzających.
12.Wynajmujący Chaty przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku obowiązany jest zapewnić świeżą bielize pościelową.
13.Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych - przez Gości na teren Chat przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
14.Właściciel Chat w Polańczyku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Chat przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku parking jest parkingiem niestrzeżonym.
15.Gość Chat przy ul. Dworska 15 w Polańczyku nie może wprowadzać jakichkolwiek zwierząt na teren posesji „Łykowachatka”
16.Przedmioty pozostawione przez Gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu Chat przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku, zostaną odesłane przez Właściciela Chat w Polańczyku na koszt Gościa na wskazany przez Gościa adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa, Właściciel Chat przy ul. Dworskiej 15 w Polańczyku postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
17.Pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 pln za niezniszczone wyposażenie oraz pozostawienie Chat w czystości. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli Gość pozostawi pomieszczenia uporządkowane oraz kompletne wyposażenie w dniu oddania kluczy do obiektu.
18. Gość dokonujący rezerwacji pobytu w Chacie „Łykowachatka” przy ul. Dworskiej 15 oświadcza, że zapoznał się z powyższym regulaminem. Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) Właściciel: Piotr Łyko